نرم افزار اعتبار بخشی بیمارستان
از نسل اول تا نسل چهارم اعتبار بخشی
نسخه تحت وب نرم افزار اعتبار بخشی
مدیریت هوشمند بیمارستان
کاهش هزینه ها با نرم افزار اعتباربخشی

مشتریان ما

قابلیت های نرم افزار (برای مشاهده قابلیت های بیشتر کلیک کنید)

 • مدیریت کامل شاخص های بیمارستان
 • تحلیل و تعریف برنامه اصلاحی شاخص
 • داشبورد مدیریتی نامحدود
 • مدیریت جلسات و کمیته ها
 • مدیریت واک راند
 • ثبت و پیگیری مصوبات
 • امضای الکترونیک صورتجلسات
 • ثبت خطا با امکان بررسی و اقدام جداگانه
 • مدیریت خطر – FMEA
 • مدیریت خطر – RCA
 • قابلیت ترسیم اتوماتیک نمودار استخوان ماهی
 • درس آموزی از خطا
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات پویا
 • صندوق مشارکت بر اساس جریان کاری
 • نظر سنجی الکترونیک
 • ارزیابی الکترونیک بیمارستان
 • خودرارزیابی و مقایسه
 • مدیریت دوره های آموزشی
 • مدیریت کامل PDP
 • صدور گواهی نامه آموزشی
 • کتابخانه دیجیتال
 • آزمون آنلاین
 • پیش آزمون – پس آزمون – آزمون دوره ای
 • مدیریت کامل مستندات بیمارستان
 • ایجاد نامحدود چک لیست های پویا
 • ثبت فرآیندهای بیمارستان
 • آرشیو نسخه های قبلی مستندات
 • ثبت رسالت – چشم انداز و ارزش های بیمارستان
 • تحلیل SWOT و ارائه نمودار
 • ثبت برنامه استراتژیک
 • ثبت برنامه بهبود کیفیت
 • پرونده پرسنلی کامل
 • مدیریت نیدل استیک
 • کنترل تیتر هپاتیت پرسنل بیمارستان
 • صدور حکم مسئولیت پرسنل
 • پرونده آموزشی پرسنلی
 • قابلیت چند نقش بودن پرسنل بیمارستان
 • شناسنامه شغلی هوشمند (شرح شغل)
 • تعریف شیفت پرسنل و برنامه کد
 • مدیریت دارو و فارماکوپه
 • اطلاع رسانی درون برنامه ای و پیامک
 • تدوین چارت سازمانی
 • مدیریت مهارت های عمومی و تخصصی پرسنل
 • سطح دسترسی اتوماتیک و هوشمند
 • گزارش ساز حرفه ای
 • کارتابل پیام و کارتابل عملیات

اخبار