پشتیبانی

یکی از مهمترین ویژگی های یک نرم افزار اعتباربخشی خوب و کارآمد، بروز شدن امکانات و قابلیت های نرم افزار، متناسب با تغییرات سنجه های وزارت بهداشت و درمان ، پیشرفت روزافزون تکنولوژی و برآوردن نیازهای  سطوح مختلف مدیریتی و کارکردی  بیمارستانها می باشد.

به زبان ساده تر مطمئن باشیم که با خرید نرم افزارمدیریت بیمارستانی پدیده هوشمند ،همواره تیمی از شرکت بمثابه همکاری مطمئن و پشتیبان همراه با ما در  حال بررسی ضروریات و نیازهای جدید بوده و بطرزی کارآمد آنها  را آماده می نمایند.

 در عین حال همواره با  برقرار نگهداشتن یک سرویس نرم افزاری پایدار، در ابعاد عملیاتی و همچنین در ابعاد امنیتی،حافظ اطلاعات و عملیات کاربران خود و  بیمارستانها هستند.

 تجربه همکاری ما با بهترین مدیران فعال در راس مناصب بیمارستانی ، نشان داده که پشتیبانی نرم افزار مهم تر از خرید و راه اندازی آن بوده و نرم افزاری که فاقد پشتیبانی مطلوب  باشد، در بلند مدت قابل اعتماد و کاربردی نخواهد بود.

شرکت ایرانیان سیستم آرا  با تکیه بر تجربه و تخصص خود در طی شش سال فعالیت مستمر در زمینه مدیریت بیمارستانی و اعتباربخشی، مفتخر است اعلام کند  که تا به امروز نائل به کسب رضایت مشتریان نرم افزار به میزان ۹۶ درصد  مطابق آمار و پرسشنامه های رضایت سنجی و دریافت تقدیرنامه های متعدداز بیمارستانهای طرف قرارداد ،گردیده است.

 

مشتری مداری،حفظ سهولت کار با نرم افزار و رعایت تخصص در کنار تعهد و بروزرسانی از شروع مراحل نصب و آموزش تا کل فرآیند  پشتیبانی ،برنامه های اصلی استراتژیک و عملیاتی شرکت ایرانیان سیستم آرا می باشند.